Regulamin

Regulamin platformy

Właścicielem platformy fizjopassion.pl jest:

Marcel Mieszkalski Fizjopassion

Z numerem Regon: 365986969 oraz NIP: 5761580189, z siedzibą Zarządu przy Gazowa 56/1450-513 zwany dalej Organizatorem Szkoleń/Administratorem

Kontakt z Organizatorem Szkoleń odbywa się:

 • Telefonicznie – nr kontaktowy 572 518 516 od pn do pt od 9:00 do 17:00
 • Mailowo – adres poczty elektronicznej: kontakt@fizjopassion.pl
 • Listownie – adres miejscowy : ul. Gazowa 56/14, 50-513 Wrocław
 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy szkoleniowej, a w szczególności warunki zapisywania się na wybrane szkolenia udostępnione na platformie. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji umieszczonych na stronie Organizatora.

 • W celu korzystania z platformy Użytkownicy muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej .

 • Dołączenie do wybranego kursu odbywa się po zakończeniu procesu zakupowego z wykorzystaniem platformy sklepu online w przypadku szkoleń płatnych lub po zalogowaniu do platformy w przypadku szkoleń bezpłatnych. Oba procesy wymagają rejestracji Użytkownika na platformie.

 • Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego i/lub formularza zakupowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacyjne Dz.U nr 133 poz.833.

 • Organizator Szkoleń przetwarza następujące dane osobowe:

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania

– adres email

– nr telefonu

– dane firmy na którą wystawiana jest faktury

 • Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu w bazę swoich danych osobowych jak również żądać usunięcia jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tej prośby w formie mailowej na adres kontakt@fizjopassion.pl
 1. Zmiana regulaminu

Organizator Szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z istotnych przyczyn prawnych lub technicznych. Informacja o zmianie treści regulaminu, po wskazaniu powodu zostanie wyświetlona na stronie, a Użytkownik jest zobligowany do zapoznania się i akceptacji zmian w Regulaminie jeśli zamierza korzystać z Serwisu.

 1. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych jest:

  Marcel Mieszkalski Fizjopassion

  Z numerem Regon: 365986969 oraz NIP: 5761580189, z siedzibą Zarządu przy Gazowa 56/1450-513, kontakt@fizjopassion.pl

 • Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 • Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

 • W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

 • Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Administratora w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy: kontakt@fizjopassion.online

 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.

 • Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem fizjopassion.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin sprzedaży i zamawiania usług szkoleniowych online 

 

§1. WSTĘP

 

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży i zamawiania usług szkoleniowych online w ramach oferty dostępnej na fizjopassion.pl.

 

§ 2. DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

1. Regulamin – zawarty poniżej zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych online.

2. Usługodawca – właściciel i administrator domeny fizjopassion.pl – 

Marcel Mieszkalski Fizjopassion z siedzibą we Wrocławiu, 

ul. Gazowa 56/14

50-513,

NIP 5761580189, REGON 369320109

Adres email: kontakt@fizjopassion.pl

3. Serwis – strona www znajdująca się pod adresem fizjopassion.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu) umożliwiająca użytkownikom zakup dostępnych kursów i szkoleń.

4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z Serwisu.

5. Usługobiorca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, która zakupiła usługę w serwisie fizjopassion.pl.

6. Usługa – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Usługodawcę odpłatne szkolenia online, których zakup dostępny jest w serwisie fizjopassion.pl dla użytkowników, którzy opłacili dostęp do wybranej Usługi.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą.

8. Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Marcel Mieszkalski Fizjopassion z Usługobiorcą, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3. ZASADY OGÓLNE

 

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie, Usługobiorca potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą oraz Usługobiorcą.

5. Serwis umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Usługi za pośrednictwem sieci internetowej (e-usługa).

6. Wszystkie ceny opublikowane w ramach Usług na fizjopassion.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

7. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek wewnętrzny i osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawcy jedynie we wskazanym zakresie.

8. Cytowanie i publikowanie treści lub materiałów znajdujących się w Serwisie może odbywać się po podaniu źródła pochodzenia treści lub materiałów.

 

§ 4. ZAWARCIE UMOWY ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Użytkownik składa zamówienie w zakresie wybranych Usług poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Kup teraz” na stronie Serwisu.

2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin”.

3. Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą autoryzowanego systemu płatności PayU.

Po otrzymaniu płatności Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć na podany w formularzu zamówienia adres e-mail specjalnie dedykowany link, umożliwiający dostęp do Usługi w formie video na urządzenia typu komputer, laptop, tablet, smartfon lub dołączenie do wydarzenia on-line (webinaru) fizjopassion.pl w wyznaczonym w zamówieniu terminie.

 

§ 5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

 

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

2. Usługobiorcy mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą

Usługobiorców, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

 

§ 6. REKLAMACJE

 

1. Usługobiorca ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia dokonuje się za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@fizjopassion.online z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Usługodawca odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Usługobiorcy w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14dni od dnia w którym Usługobiorca wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z Usługodawcą i poinformowanie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – np. pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy: 

Marcel Mieszkalski Fizjopassion

ul. Gazowa 56/14

50-513 Wrocław lub pocztą elektroniczną: kontakt@fizjopassion.pl.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę jest wyłączone w przypadku:

a) Nagrań muzycznych i audiowizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

b) Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb

c) Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

4. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru – wyjątek stanowią dodatkowe koszty, wynikające z wybranego przez sposobu dostarczenia przesyłki – innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

5. Zwrot kosztów nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.

6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z prawa odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest on odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy na adres Usługodawcy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8. Usługobiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Usługobiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W przypadku zwrotu uszkodzonego lub niepełnowartościowego towaru bądź też braku jego zwrotu w ogóle, Usługowca odpowiednio pomniejsza lub nie dokonuje zwrotu płatności na rzecz Usługobiorcy.

11. Usługobiorca ma obowiązek zabezpieczyć zwracany towar, tak aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.

12. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Usługobiorca, chyba że strony wspólnie ustalą inną możliwość.

13. Usługodawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚĆ

 

1. Po akceptacji Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami Regulaminu oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.).

2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, utrwalanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli dane osobowe podane przez Usługobiorcę są nieprawdziwe czy niepełne.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczenie w Serwisie jakichkolwiek danych osobowych innych osób i może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.

5. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz pozostałymi przepisami prawa polskiego.

6. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane przez Operatora w celach informacyjnych i promocyjnych za pomocą poczty e-mail oraz przy zastosowaniu innych środków przekazu, w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych. Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

7. Usługodawca zobowiązuje się nie ujawniać ich danych osobowych osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. Wyjątek od powyższego paragrafu stanowi ujawnienie wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy właściwym organom bądź osobom trzecim w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

8. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki te mają za zadanie identyfikację Użytkownika. Pliki te wysyłane są na dysk komputera Użytkownika i są tam zapisywane.

9. Pliki typu cookies umożliwiają rozpoznanie Użytkownika, utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu , tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu, dostosowania wyglądu Serwisu oraz w innych celach marketingowych.

10. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, jednak może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  3. Regulamin obowiązuje od 1.03.2020 roku.